zaterdag 3 februari 2018 20:30

  • € 15,00
  • Deur open: 20.00

Spilet: Dikke Maten

20:30 | Klun & Knoffelhakke

Kruisweg Damwoude | Agenda Klun & Knoffelhakke
As jo fanôf 1994 tegearre op ‘e planken steane, dan kin it hast net oars as jo binne dikke maten wurden.Mar… Hoe moatte wy dat lêze? Wat bedoelt it duo mei dikke?Sille wy dat dan mar oan de taskôgers oerlitte?It programma lit him it bêste omskriuwe as typkesteater, wêryn it publyk net fergetten wurdt. En dochs is der in reade tried, mar besykje dy tusken alle wille troch mar ris te finen…Dikke Maten is de 8-ste show fan it Hantumer teaterduo

 

Kruisweg Damwoude | Agenda Klun & Knoffelhakke